Algemene Voorwaarden AKC advies d.d. 1 oktober 2019

(Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder kvk 18057677)

 

 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden?

 

 • Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid of betaling van onze diensten. In deze algemene voorwaarden leggen wij die afspraken vast.

 

 1. Wie zijn wij?

 

 • AKC Advies is gevestigd te Lijndonk 4-0.14 4825 BG

AKC Advies en AKC Services zijn handelsnamen van Midden Brabant Advies; gevestigd te Oisterwijk Baerdijk 20 5061 GG en geregistreerd onder KvK-nummer 18057677 en ingeschreven bij AFM onder nummer 12003445.

 

 1. Wat betekenen de in deze voorwaarden gebruikte termen?

 

 • Onderstaande begrippen komen vaker in de voorwaarden voor. Daarom leggen wij deze graag even uit.
  • U: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie wij een offerte hebben verstrekt, een aanbieding hebben gedaan of met wie wij een overeenkomst hebben
  • Opdracht: de door u aan ons verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product of financiële
  • Financieel product: bijvoorbeeld een hypotheek, verzekering, beleggings- of spaarrekening of krediet waarover wij zullen adviseren en/of bij het afsluiten waarvan wij zullen
  • Financiële Dienst: bijvoorbeeld een belastingaangifte, opstellen financieel, belegging- of
  • Financiële instelling: de aanbieder van het financiële

 

 1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en op elke door u aan ons verstrekte

 

 • Niet alleen ons kantoor, maar ook onze bestuurders en/of vennoten en alle voor ons werkzame personen kunnen een beroep op de voorwaarden doen. Ook wanneer deze personen niet meer voor ons werkzaam

 

 • Wijkt de inhoud van schriftelijk tussen u en ons gemaakte afspraken af van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald? Dan gaat het bepaalde in de schriftelijk gemaakte afspraken voor.

 

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de van toepassing zijnde bepaling uitgesloten. In dat geval blijven alle overige bepalingen onverkort gelden. De nietige bepaling zal dan worden vervangen door een geldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige

 

 • Eventuele algemene voorwaarden waar u naar verwijst bij het sluiten van een overeenkomst met ons zijn niet van toepassing, tenzij wij deze schriftelijk en zonder voorbehoud hebben

 

 1. Algemene afspraken over de opdracht

 

 • Een overeenkomst tussen u en ons komt tot stand, zodra wij deze schriftelijk hebben vastgelegd. Of zodra wij zijn begonnen met het uitvoeren daarvan. Wij mogen een opdracht die u aan ons verstrekt altijd zonder opgave van redenen

 

 • Elke opdracht die u aan ons verstrekt komt uitsluitend tot stand met ons kantoor en wordt door ons kantoor uitgevoerd. Ook als het uw bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde bij ons werkzame persoon zal worden

 

 • Elke aan ons verstrekte opdracht leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting van ons, niet tot een resultaatsverplichting. Behalve wanneer dat blijkt uit de aard van de verstrekte opdracht, of tenzij wij schriftelijk iets anders

 

 • Door ons opgegeven termijnen voor het uitvoeren van een opdracht zijn bedoeld als richtlijn en niet als fatale termijn. Tenzij wij dat schriftelijk met u

 

 1. Wij kunnen derden inschakelen

 

 • Als dat nodig is, mogen wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht gebruik maken van derden. Als daaraan kosten verbonden zijn, zullen wij deze kosten aan u

 

 • Voor zover wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht gebruik moeten maken van adviezen van externe adviseurs (zoals accountants, advocaten of fiscalisten), zullen wij zoveel mogelijk vooraf overleg met u plegen. Natuurlijk nemen wij bij de selectie van de betreffende adviseur de nodige zorgvuldigheid in Wij zijn niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

 

 1. Waarmee moet u rekening houden bij aanbiedingen, offertes en adviezen?

 

 • Als wij u namens een financiële instelling aanbiedingen of offertes sturen, dan zijn die aanbiedingen vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling. Behalve wanneer dat uitdrukkelijk anders uit die stukken

 

 • U kunt geen rechten ontlenen aan berekeningen die wij hebben gemaakt met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in uw U dient deze berekeningen als voorlopig en indicatief te beschouwen. De berekeningen kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Wij kunnen u pas een definitieve berekening geven, wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht die door u is geaccepteerd.

 

 • U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte prognoses ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van financiële producten met een beleggings- en/of investeringscomponent. Deze prognoses vormen slechts een indicatie. Wij staan niet in voor de juistheid van prognoses die door de financiële instelling bij dergelijke producten worden

 

 

 1. Welke afspraken gelden er voor onze communicatie met u?

 

 • Stuurt u ons een e-mail? Dan mag u er pas op vertrouwen dat dit bericht ons heeft bereikt wanneer wij u een bevestiging van de ontvangst

 

 • Soms verstrekken wij algemene informatie. Bijvoorbeeld op onze internetsite. Of op uw verzoek. Deze informatie is vrijblijvend en kan nooit beschouwd worden als een door ons gegeven advies in het kader van een aan ons verstrekte

 

Tenzij wij u dat laten weten. Of tenzij de informatie een op uw persoonlijke situatie toegespitst advies betreft.

 

 • Wij gebruiken voor onze communicatie met u de door u opgegeven Als deze contactgegevens veranderen moet u dat schriftelijk aan ons doorgeven. Pas daarna gebruiken wij die nieuwe gegevens.

 

 • Telefoongesprekken kunnen door ons worden opgenomen. Dat gebeurt in elk geval dat de Wetgeving dit ook vereist (o.a. conform de Wettelijke richtlijn MiFiD II).

 

 1. Wat verwachten wij van u?

 

 • U moet ons voorzien van alle informatie die wij aan u vragen. Verder moet u ook zelf informatie aan ons doorgeven die relevant kan zijn voor een goede uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht. U moet ons direct op de hoogte stellen wanneer er in uw persoonlijke situatie iets verandert. Denk daarbij aan veranderingen in uw gezinssituatie, uw woonsituatie, of uw inkomenspositie. En denk daarbij ook aan wijziging van bankrelatie, grote aankopen en beëindiging of wijziging van elders lopende verzekeringen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door u aan ons verschafte

 

 • Wij kunnen alleen maar voldoen aan de zorgverplichting die wij ten aanzien van u hebben, wanneer u uw informatieverplichting strikt naleeft. Doet u dat niet, dan mogen wij overgaan tot opschorting van de uitvoering van de

 

 • Het kan voorkomen dat wij u namens een financiële instelling een nota sturen voor renten of premies voor een financieel product. U bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling daarvan. U dient zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, betalen van een dergelijke nota grote gevolgen kan hebben. Mogelijk bieden uw verzekeringen dan geen dekking meer. En bij een nota voor hypotheekrente kan het zelfs leiden tot executoriale verkoop van de betreffende

 

 1. Afspraken over ons honorarium en de betaling daarvan

 

 • Wij kennen verschillende vormen van En wij kunnen daarvoor op verschillende manieren beloond worden. Bij aanvang van de opdracht leggen wij de omvang van onze dienstverlening en de wijze van beloning schriftelijk met u vast. Onze beloning kan bestaan uit:
  • Provisie:

Het honorarium voor onze dienstverlening is dan begrepen in de bedragen die de financiële instelling bij u in rekening brengt.

 • Uurtarief:

Wij brengen dan maandelijks de kosten in rekening voor de tijd die wij hebben besteed aan werkzaamheden ten behoeve van u.

 

 • Abonnement:

Wij rekenen een maandelijks vast bedrag voor onze dienstverlening aan u. Ongeacht de werkelijke tijd die daaraan hebben besteed.

 • No Cue No Pay:

Dienstverlening kan alleen met professionals worden overeengekomen. Geldt dus niet voor consumenten en dient te allen tijde expliciet schriftelijk overeen te worden gekomen.

 • Exit kosten:

Bij (voortijdige) beëindiging van de overeengekomen dienstverlening, berekenen wij kosten door voor de uit te voeren werkzaamheden.

 

 • Wij berekenen wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen altijd aan u door. Wij zijn gerechtigd overeengekomen tarieven jaarlijks te verhogen. Wij baseren ons daarbij op het Consumentenprijsindexcijfer (“CPI”) van het Centraal Bureau voor de

 

 • U dient onze facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door ons voorgeschreven wijze. Tenzij wij schriftelijk met u andere afspraken

 

 • Betaalt u de door ons in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn? Dan moet u daarover wettelijke rente betalen en herinneringskosten, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Betaalt u ook na onze aanmaning niet? Dan kunnen wij de incassering van onze vordering uit handen geven. U moet dan ook de wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten

 

 • Betalingen die u doet brengen wij steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst Zelfs als u bij uw betaling laat weten dat die betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

 • Indien uw kredietwaardigheid daartoe naar ons oordeel aanleiding geeft, mogen wij u vragen om ons voldoende zekerheid te geven dat u uw betalingsverplichtingen kunt nakomen. Zolang u die zekerheid nog niet heeft verschaft, mogen wij de levering van onze diensten

 

 1. Afspraken over onze aansprakelijkheid

 

 • Wij behandelen uw opdracht natuurlijk met de grootst mogelijke aandacht en Mochten wij toch onverhoopt een fout maken, dan geldt het volgende. De aansprakelijkheid van ons en van alle andere personen die een beroep op deze voorwaarden kunnen doen, is beperkt. Wij zijn ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Op uw verzoek verstrekken wij aan u nadere informatie over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

 • In het geval onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totale honorarium dat wij u voor de betreffende opdracht in rekening gebracht hebben. Wanneer wij u geen honorarium voor onze dienstverlening in rekening hebben gebracht, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de jaarpremie van het financiële product waar uw aanspraak betrekking op

 

 • Wij voeren de verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor u geen rechten

 

 • Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade van u of van derden:
  • Als gevolg van onjuiste, onvolledige of te laat door u verstrekte informatie;
  • Die voortvloeit uit fouten in door ons gebruikte software, tenzij wij de schade op de leverancier van de software kunnen verhalen;
  • Die voortvloeit uit de omstandigheid dat u bedragen die door de financiële instelling aan u in rekening zijn gebracht niet tijdig heeft voldaan;

 

 • Die het gevolg is van de omstandigheid dat een door u overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken;
 • Die veroorzaakt wordt doordat de financiële instelling niet op tijd voor het passeren van de hypotheekakte de benodigde stukken gereed heeft, of niet op tijd de geldmiddelen bij de notaris in depot heeft
 • Wij verlenen maatwerkoplossingen en adviseren u afname van producten en diensten met de beste prijs/kwaliteit-verhouding die het best passen bij uw Dus zeker niet altijd de producten met de laagste prijs. Een eenmaal afgesloten product en/of dienst kan na de ingangsdatum door de financiële markten en/of de maatschappijen lager geprijsd worden. Voor daardoor ontstane prijsverschillen nemen wij geen verantwoordelijkheid en aanvaarden wij geen aansprakelijk. Evenmin nemen wij verantwoordelijkheid en/of aansprakelijk voor financiële consequenties als gevolg van uw gewijzigde privé of zakelijke omstandigheden welke ontstaan tijdens de looptijd van een eenmaal afgesloten product. Bij gewijzigde privé of zakelijke omstandigheden verwachten wij dat u ons actief en tijdig informeert.

 

 • Ondanks het bepaalde in dit artikel blijven wij aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door onze opzet of bewuste

 

 1. Wat moet u doen als u een klacht heeft?

 

 • Wij hebben een interne U moet uw klacht schriftelijk aan ons voorleggen. Wij proberen met u tot een goede oplossing van uw klacht te komen.

 

 • Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 300.001105. Kunnen wij uw klacht niet tot tevredenheid oplossen, dan kunt u de klacht voor bindend advies voorleggen aan het Kifid. Maar natuurlijk ook aan de burgerlijke

 

 • Wij spreken met u af dat wij ons in beginsel zullen houden aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies indien het financieel belang de grens van euro 000,00 niet overschrijdt. Het staat u natuurlijk altijd vrij om uw klacht of geschil aan een rechter voor te leggen. Uiteraard staan wij ook open voor mediation.

 

 1. Binnen welke termijn moet u klagen?

 

 • Heeft u een klacht met betrekking tot door ons verrichte werkzaamheden? Of over de hoogte van de door ons in rekening gebrachte bedragen? Dan moet u dat schriftelijk doen en binnen één jaar nadat u de stukken, informatie of factuur waarop uw klacht betrekking heeft, heeft Of nadat u redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van de door u geconstateerde tekortkoming. Na die termijn vervalt uw recht om ons aan te spreken.

 

 

 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die u heeft in verband met door ons verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop u bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en

 

 1. Bescherming van uw persoonsgegevens

 

 • Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij alleen om uw opdracht uit te voeren, om algemene brochures en of nieuwsbrieven toe te sturen. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden. Behalve wanneer het op grond van de wet of openbare orde verplicht is om uw gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te

 

 • Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw persoonsgegevens in een mailinglijst opnemen? Laat ons dat dan schriftelijk Wij verwijderen in dat geval direct uw gegevens uit het betreffende bestand.

 

 • Privacy Statement AKC advies

AKC advies heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Uitgangspunt is dat wij onze relaties van integraal financieel Advies voorzien. Persoonlijke informatie wordt in onze adviessoftware verwerkt en te allen tijde verwerkt ten behoeve van onze kernopdracht: onze klanten voorzien van een integraal financieel toekomstplan. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

 

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In ons Privacy Statement op onze website informeren wij u hierover nader.

 

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

 1. Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen

 

 • Wij hebben de mogelijkheid om de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het geval wij tot wijziging overgaan, laten wij u dat weten en sturen wij u de aangepaste algemene voorwaarden. U mag binnen 30 dagen na de datum waarop u in kennis bent gesteld van de betreffende wijzigingen bezwaar maken tegen de toepasselijkheid van de aangepaste Wij zullen dan met u in overleg treden over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Wanneer u geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden, dan gelden deze vanaf de door ons genoemde datum.

 

Opgemaakt Breda 01 Oktober 2019